Regulamin cmentarny

 

 

Regulamin cmentarza parafialnego 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Elżbiety Węgierskiej 

w Lubieszewie 

 

Cmentarz jest miejscem wyodrębnionym dla pochówku zmarłych (por. kan. 1205 KPK). Dlatego pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego sakralny charakter.

 

1. Cmentarz parafialny w Lubieszewie w rozumieniu prawa jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie, w imieniu której działa proboszcz, jako zarządca cmentarza.

2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej w Lubieszewie.

3. Cmentarz czynny jest w godzinach 6.00 do 22.00

4. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu wyłącznie pod opieką dorosłych.

5. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz:

a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości,

b) palenia wyrobów tytoniowych,

c) jazdy pojazdami jednośladowymi (np. rowery, hulajnogi itp.),

d) wprowadzania zwierząt,

e) przebywania na terenie poza godzinami otwarcia,

f) niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarzy,

g) wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,

h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

i) umieszczania niestosownych napisów i znaków,

j) samowolnego: ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów – podjęcie takich działań bez uzyskania zgody parafii będzie skutkować przywróceniem miejsca do stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych drzew, krzewów itp.,

k) samowolnego wykonania prac budowlanych.

6. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymaniem czystości, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.

7. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.

8. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza, tj. za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania mogiły, prac remontowych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową itp.

9. Opłaty, o których mowa w pkt 7 i 8 Regulaminu, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych (por. Instrukcja o cmentarzach parafialnych w diecezji elbląskiej z dnia 1 maja 2020 r.

10. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza, z uwzględnieniem kosztów jego utrzymania, ustala proboszcz po konsultacjach z Parafialną Radą ds. Ekonomicznych.

11. Informacja o wysokości (cennik) opłat określonych w pkt 7 i 8 Regulaminu jest dostępna w kancelarii parafialnej. 

12. Dysponent wnosząc opłatę w kancelarii parafialnej każdorazowo otrzymuje odpowiednie potwierdzenie jej wniesienia.

13. Parafia podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób, wymiary tego grobu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 Nr 48 poz. 284).

14. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane. Wykonawcy tych firm ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na terenie cmentarza.

15. Należy uzyskać zgodę Parafii w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:

a) przeprowadzenia pogrzebu,

b) wykonania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,

d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, montażu i demontażu elementów wystroju, malowania murów, ogrodzeń,

e) umieszczania reklam,

f) gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

g) utwardzaniu gruntu wokół miejsc grzebalnych, ponad dozwolony obmiar,

h) ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.

16. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę (podmiot) dokumentów, wymaganych przepisami prawa.

17. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarza zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

18. Wykonawcy, o których mowa wyżej, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia OC oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego Regulaminu.

19. Wykonawcy, o których mowa wyżej, zobowiązani są przedstawić Parafii przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz polisę OC.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: Instrukcja o cmentarzach parafialnych w diecezji elbląskiej z dnia 1 maja 2020 roku oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 z późn. zm.).

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

 

Podpisali:

Proboszcz: ks. dr Arkadiusz Dekański