II etap prac konserwatorskich

27 października 2021 roku zakończył się II etap prac konserwatorskich przy barokowym stropie z kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie. 

W ramach II etapu prac zakonserwowano 4.389,00 dm2 powierzchni drewnianego, polichromowanego stropu (część środkową stropu). Prace wykonano zgodnie z pozwoleniem PWKZ nr ZR.5144.50.2019.AZ z dnia 24 października 2019 r. W ramach prac konserwatorskich: zdemontowano część stropu objętą wnioskiem i udokumentowano fotograficznie stan zachowania przed rozpoczęciem prac. Wykonano dezynfekcję, dezynsekcję, oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, usunięto niepoprawnie wykonane wtórne kity, skonsolidowano pudrującą się powierzchnię polichromii, podklejono łuszczące się łuski, zaimpregnowano deski, wymieniono zniszczone elementy drewniane i uzupełniono drobne ubytki drewna. Wyrównano poziom oryginalnej warstwy i uzupełnień, wykonano retusz warstwy malarskiej (metodą kreska, pigmenty Kremer w połączeniu ze spoiwem Paraloid B72). Ostatnim etapem prac był montaż desek w kościele i drobna korekta kolorystyczna. Wykonano dokumentację konserwatorską przebiegu prac. Prace konserwatorskie zostały zakończone komisyjnym odbiorem prac z udziałem właściciela zabytku, wykonawcy oraz przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 27 października 2021 r.

Prace współfinansowane przez Pomorski Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.