Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1)

1. Formalności konieczne do zawarcia sakrament małżeństwa

Około 6 miesięcy przed planowanym ślubem należy skontaktować się z proboszczem w celu rozpoczęcia procedur związanych z ustaleniem daty ślubu, wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych i spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych oraz ewentualnemu wyjaśnieniu wątpliwości.

2. Potrzebne dokumenty

  • dokument tożsamości
  • świadectwo chrztu świętego (jeżeli, któraś ze stron jest ochrzczona w innej parafii) z zaznaczeniem, że jest ono potrzebne do ślubu kościelnego (UWAGA! Okres ważności tego świadectwa to 3 miesiące licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (w naszej parafii kurs przedmałżeński odbywa się w Nowym Dworze Gd. w parafii Przemienienia Pańskiego Tel. (0-55 247 22 12)
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego (tzn. ślub kościelny i cywilny razem) w 3 egzemplarzach. (UWAGA! Okres ważności tego zaświadczenia to 3 miesiące od daty wystawienia dokumentu).
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich
  • jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie
  • jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka
  • jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego

3. Świadkami ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie (dowód tożsamości).